Αξιολόγηση των Μαθητών

Στα πλαίσια της παρακολούθησης της πορείας των μαθητών μας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και την προσωπική επαφή με τον κάθε μαθητή, πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ο καθιερωμένος έλεγχος προόδου, η αξιολόγηση δηλαδή της εργασίας κάθε τριμήνου.
Ο «έλεγχος προόδου» είναι εποικοδομητικός και για τους μαθητές, γιατί τους δίνεται η ευκαιρία να σταθούν και οι ίδιοι «απέναντι» από την δουλειά τους, να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα αλλά και να εξοικειωθούν με την διαδικασία των εξετάσεων που προβλέπεται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς.